Wyróżnione

CFP: Miasto – kultura, historia, społeczeństwo

Koncepcje miasta mają, co oczywiste, długą, bogatą i niebywale fascynującą historię. Tym bardziej porywającą, że spajającą rozmaite rodzaje wizji, odnosząc się zresztą nie tylko do aktualnych w danym okresie mód bądź potrzeb estetycznych, ale również przywołując różne konstrukty i wyobrażenia miast przeszłości oraz przyszłości. Miasto i miejskość bywają odmiennie interpretowane, oglądane z konkretnych perspektyw, prezentowane w rozmaitych ujęciach, uwikłaniach w ideologie, filozofie etc. Metropolie są terytoriami wielkich możliwości i takiż nadziei, dotkliwych rozczarowań i bolesnych upadków, bywają miejscem naznaczonym anonimowością, gdzie można zniknąć, są też jednocześnie przestrzenią, w której nie sposób umknąć kamerom, ciekawskim ludzkim oczom czy karzącym rękom władzy. W mieście łączy się praxis zamieszkiwania z techne budowania, co być może stanowi o takiej atrakcyjności kategorii miasta jako metafory kulturowej — zasadnej zarówno do namysłu nad palimpsestowym nawarstwianiem się osadów historycznych w tkance miejskiej, jak i futurologicznej spekulacji. Miasto jednocześnie zdaje się schronieniem i domem, który w czasach zmierzchu antropocenu i ekokrytycznej wiwisekcji dorobku cywilizacyjnego homo sapiens okazuje się pułapką, stwarzającą przestrzeń dla nadużyć społecznych, ekonomicznych i politycznych. Mając to na uwadze, organizatorzy konferencji Miasto – kultura, historia, społeczeństwo zapraszają do podjęcia rozważań dotyczących m.in.:

 • koncepcje miasta w kulturze (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, gry etc.);
 • miasto jako historia, pamięć, widmo;
 • miasta historyczne;
 • miasta i getta: od izolacjonizmu po apartheid;
 • miejskie przestrzenie; mapa miasta: architektura i urbanistyka;
 • koncepcje zamieszkiwania;
 • ekonomia i polityka miasta;
 • ekokrytyka: ekotopie, green cities i zachowywanie bioróżnorodności;
 • przedmieścia (suburbia) i blokowiska;
 • miasto a społeczeństwo i jednostka;
 • pasaże miejskie i flâneuryzm;
 • miasta mityczne i zaginione; miasta fikcyjne;
 • miasto jako wspólnota: demonstracje, strajki, manifestacje;
 • transport miejski;
 • miasto jako przestrzeń zagrożenia;
 • moda miejska;
 • kultura miasta: karnawały, festyny, festiwale artystyczne;
 • miasto a wieś;
 • aspekt cywilizacji;
 • genius loci;

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mkhs.konferencja@gmail.com mija 11 października 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz email korespondencyjny.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej www.mkhskonferencja.wordpress.com

Organizatorzy:

 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,
 • Ośrodek Badawczy Facta Ficta,
 • Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Program konferencji

Sobota, 24 października 2020

Obrady online

9.30 – 9.55 logowanie się do spotkania

9.55-10.00 powitanie uczestników konferencji, oficjalne rozpoczęcie obrad

PANEL I

10.00-11.15

mgr Marek Popielarski, Mit Atlantydy- interpretacja Erica Voegelina

mgr Kinga Ziembińska (Akademia Ignatianum w Krakowie), Miasto idealne

Magdalena Żalińska (Université de Paris, Uniwersytet Warszawski), Niepowtarzalny urok Paryskich krytych pasaży

przerwa

PANEL II A

11.35-12.50

mgr Katarzyna Mysona Byrska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Inskrypcje na kamienicach w Krakowie przełomu XIX/XX wieku jako naoczni świadkowie epoki

Aleksandra Joanna Młynarska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Konserwacja poniemieckich napisów na kamienicach jako przykład zmiany myślenia o dziedzictwie i historii przestrzeni miejskiej w Polsce

mgr Klaudia Borkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „For Paris is a moveable feast” – literary images of Paris in selected works of American modernist writers

PANEL II B

11.35-12.50

mgr Patrycja Chajęcka (Instytut Slawistyki PAN), Przemiany obrazu Zagrzebia we współczesnej prozie chorwackiej

mgr Katarzyna Skała (Uniwersytet Gdański), Historia Jugosławii zapisana w wielokulturowym Sarajewie: przykłady literackich relacji o kraju z perspektywy miasta

mgr Dorota Czerkies (Uniwersytet Jagielloński), Świadome, nieświadome. Literackie reprezentacje przestrzeni miejskiej w tetralogii „M.M.M.M.” oraz powieściach z cyklu o Jeanie Detrez autorstwa Jeana-Philippe’a Toussainta

przerwa

PANEL III A

13.10-14.25

dr Helena Karczewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Funkcje społeczno-kulturowe miejskich ogrodów w starożytnym Rzymie

mgr Anna Falkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Ogrody społecznościowe jako forma edukacji ekologicznej wśród inicjatyw lokalnych

PANEL III B

13.10-14.25

mgr Izabela Poręba (Uniwersytet Wrocławski), Vis-à-vis pamięci narodu. Miasto postkolonialne – rekapitulacja stanowisk

mgr Małgorzata Jakiel, Schyłek miast i miasta postpandemiczne

Agata Krząstek (Uniwersytet Jagielloński), Czy smart cities pomogą nam poprawić jakość życia?

Przerwa obiadowa

PANEL IV A

15.15-16.30

Monika Kopcik (Uniwersytet Warszawski), Przestrzeń miejska w wyobraźni melancholijnej Thomasa Bernharda

mgr Zofia Małysa-Janczy (Uniwersytet Jagielloński), Miasto jako przestrzeń opresji w prozie Michela Houellebecqa

mgr Martyna Sadowska (WH AGH), Miasto-odpad. Obraz kakotopii w twórczości Doroty Masłowskiej, Taco Hemingway’a i Gospela

PANEL IV B

15.15-16.30

Aleksandra Seń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), „Spod tynku patrzy Breslau”. Wrocław, czyli miasto-palimpsest

mgr Michał Grabowski (Uniwersytet Śląski), Przestrzeń realna vs wyobrażona. Miasto. Ekspozycja. Klaster muzealny – przypadek Bolonii

mgr Konrad Krystian Kuźma (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Uniwersytet Warszawski), Korzenie kulturowe urban exploration versus urban exploration w kulturze

Niedziela, 25 października 2020

Obrady online

9.30 – 10.00 logowanie się do spotkania

PANEL NIEDZIELA VA

10.00-11.15

mgr Sławomir Stępski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Osoby g/Głuche i język migowy w przestrzeni miejskiej

mgr Barbara Szczepańska (Uniwersytet Wrocławski), Źródło miejskości. Polityczne, ideologiczne i tożsamościowe znaczenie przemian formalnych i przestrzennych opolskiego Ostrówka w XX wieku

mgr Agnieszka Jolanta Urniaż (Uniwersytet Wrocławski), Miejskie łąki, czyli o nazwach botanicznych roślin miejskich terenów zielonych polikonfrontatywnie

PANEL VB

10.00-11.15

mgr Anna Jakimowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Przestrzeń miasta Lublina w latach 1915-1918, jako miejsce strajków i manifestacji

mgr Katarzyna Daniel (Uniwersytet Opolski), Opolskie manifestacje w obronie demokracji

mgr Adrianna Kus (Uniwersytet Śląski), Jedność i rozproszenie. Krajobraz kulturowy kolonii robotniczych w Radzionkowie – na wybranych przykładach

przerwa

PANEL VI A

11.35-12.50

Krzysztof Prabucki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Topografia wyobraźni w „Krzyku” Stanisława Przybyszewskiego

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał (Uniwersytet Wrocławski), Ciemna strona życia miast galicyjskich końca XIX – początku XX w. Z ukraińskiej literatury (nie)pamięci

dr Beata Michalec (Muzeum Niepodległości w Warszawie), Miasto, którego miało nie być

PANEL VI B

11.35-12.50

dr Weronika Łaszkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Urban fantasy w dobie Antropocenu: (Nie)Fantastyczne miasta Charlesa de Linta

mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski, Ośrodek Badawczy Facta Ficta), Londyn wyobrażony. Nostalgiczny impuls steampunka anglosaskiego

mgr Wojciech Kawala (Uniwersytet Jagielloński), Mroczna strona miasta – filmowy obraz Mumbaju w kinie hindi

przerwa

PANEL VII A

13.10-14.25

mgr Aleksei Rogozin (Uniwersytet Warszawski), „Kto pamięta Warszawę w okresie przedwojennym…”: wizerunek Warszawy przed pierwszą wojną światową na łamach dziennika „Rzeczpospolita” (1920-1926)

mgr Agnieszka Witkowska-Krych (Uniwersytet Warszawski), Getto warszawskie raz jeszcze, czyli o mieście i jego mieszkańcach

Paweł Szczepura (Uniwersytet Warszawski), MDM – Miejska utopia i jej sprzeczności

PANEL VII B

13.10-14.25

Michał Lis (Uniwersytet Jagielloński), Analiza przestrzenna grodziska w Biskupinie

mgr Anna Suska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Historia i działalność Zakonu Cystersów w Jędrzejowie

mgr Paulina Sapińska, Dostępność do wybranych instytucji kultury w powiecie zduńskowolskim

mgr Renata Chrzan (Uniwersytet Wrocławski), Najstarsze miasto Rosji, Derbent, perła Kaukazu