CFP: Miasto – kultura, historia, społeczeństwo

Koncepcje miasta mają, co oczywiste, długą, bogatą i niebywale fascynującą historię. Tym bardziej porywającą, że spajającą rozmaite rodzaje wizji, odnosząc się zresztą nie tylko do aktualnych w danym okresie mód bądź potrzeb estetycznych, ale również przywołując różne konstrukty i wyobrażenia miast przeszłości oraz przyszłości. Miasto i miejskość bywają odmiennie interpretowane, oglądane z konkretnych perspektyw, prezentowane w rozmaitych ujęciach, uwikłaniach w ideologie, filozofie etc. W mieście łączy się praxis zamieszkiwania z techne budowania, co być może stanowi o takiej atrakcyjności kategorii miasta jako metafory kulturowej — zasadnej zarówno do namysłu nad palimpsestowym nawarstwianiem się osadów historycznych w tkance miejskiej, jak i futurologicznej spekulacji. Miasto jednocześnie zdaje się schronieniem i domem, który w czasach zmierzchu antropocenu i ekokrytycznej wiwisekcji dorobku cywilizacyjnego homo sapiens okazuje się pułapką, stwarzającą przestrzeń dla nadużyć społecznych, ekonomicznych i politycznych. Mając to na uwadze, organizatorzy konferencji Miasto – kultura, historia, społeczeństwo zapraszają do podjęcia rozważań dotyczących m.in.:

 • miasto w kulturze (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, gry etc.);
 • miasto jako historia, pamięć, widmo; miasta historyczne
 • miasta i getta: od izolacjonizmu po apartheid;
 • miejskie przestrzenie; architektura i urbanistyka;
 • miasto w mediach i social mediach;
 • ekonomia i polityka miasta;
 • ekokrytyka: ekotopie, green cities i zachowywanie bioróżnorodności;
 • przedmieścia (suburbia), zamknięte osiedla i blokowiska;
 • miasto a społeczeństwo i jednostka;
 • miasta mityczne i zaginione; miasta fikcyjne;
 • miasto jako wspólnota: demonstracje, strajki, manifestacje;
 • miasto jako przestrzeń zagrożenia;
 • kultura miasta;
 • miasto a wieś;
 • genius loci;

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres miasto.ekonferencja@gmail.com mija 12 czerwca 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz email korespondencyjny.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma „Facta Ficta Journal” (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej www.mkhskonferencja.wordpress.com

Organizatorzy:

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,
Ośrodek Badawczy Facta Ficta,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Reklama